Uw kind aanmelden

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het is de bedoeling dat elke leerling de ondersteuning krijgt die nodig is om zo optimaal mogelijk van het onderwijs te kunnen profiteren. Onderdeel van de wet is dat alle basisscholen en speciale (basis) scholen in de regio samenwerken in het Samenwerkingsverband. Ook de scholen van Innerwaard vallen onder dit samenwerkingsverband. Wat het samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in deze animatie.

Zorgplicht

Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder hoeft u dus niet meer zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen. Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het speciaal (basis)onderwijs worden gedaan.

Aanmelden op een basisschool

De aanmeldingsprocedure begint altijd met een oriënterend gesprek (kan ook telefonisch) waarin in ieder geval wordt nagegaan of de aangemelde leerling mogelijk extra ondersteuning behoeft. In dit gesprek komen de sterke punten van uw kind aan de orde naast mogelijke punten waarmee de school rekening moet houden. Ouders krijgen in dat gesprek informatie over de school en de procedure.

Als ouders aangeven aan dat ze hun kind willen aanmelden krijgen ze het inschrijfformulier mee of toegestuurd. De directeur geeft dan aan dat hij/zij onderzoek zal doen of de gewenste ondersteuning op zijn/haar school kan worden geboden of dat de school zal zorgen voor de juiste ondersteuning op een andere school in het samenwerkingsverband. Daarvoor wordt gevraagd aan ouders om informatie van de voorschoolse voorziening of andere relevante informatie te verstrekken.

Als de school denkt dat de leerling op zijn plek is op de school krijgen de ouders schriftelijk de bevestiging van de inschrijving.

Ambulante Begeleiding

Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar de school te halen door het aanvragen van Ambulante Begeleiding. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld bij vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien de school zo’n aanvraag doet wordt u als ouder vooraf hierin gekend.

Ondersteuningsteam

Elke school heeft een ondersteuningsteam.

In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken waarvan de ondersteuning de mogelijkheden van de school mogelijk te boven gaan. Hierbij kan het gaan om een mogelijke doorverwijzing naar een andere school of het organiseren van extra hulp voor het kind en/of het gezin.

In het ondersteuningsteam zitten een directielid, de intern begeleider, de leerkracht, een medewerker vanuit het sociaal team van de gemeente en mogelijk nog andere deskundigen (bijvoorbeeld een orthopedagoog).

Als uw kind besproken wordt in het ondersteuningsteam wordt u daarbij altijd uitgenodigd.

Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs

Als blijkt dat de school niet het goede onderwijsaanbod kan realiseren voor uw zoon of dochter zal de school een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband bij de Commissie Leerling Ondersteuning (CLO).

Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven kan uw zoon of dochter worden aangemeld op de betreffende school. Daarvoor zijn voor de Schilderspoort (SBO) een aantal vaste instroom- momenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na de kerstvakantie en per 1 april. Deze vaste instroommomenten gelden niet voor het Speciaal Onderwijs.

Voor deze procedure is ook een folder beschikbaar.