Vacature
Profiel- en situatieschets bestuurder

Profiel- en situatieschets bestuurder

1 Wie zoeken wij?

Stichting Innerwaard is een stichting voor primair onderwijs met 7 Integrale Kindcentra (IKC’s) en 1 basisschool op 9 locaties in de gemeenten Duiven en Westervoort met ruim 2000 leerlingen en 220 personeelsleden.

Innerwaard is een waardengedreven organisatie met onder haar paraplu katholiek, interconfessioneel (PC/RK) en algemeen bijzonder onderwijs.

Per uiterlijk 1 september 2020 ontstaat er een vacature voor een

bestuurder

verbindend en met hart voor onderwijs

die onze organisatie, waar leren op alle niveaus centraal staat, samen met de interne en externe belanghebbenden op koers kan houden en verder brengen.

2 Wie zijn wij?

Missie en kernwaarden

De missie van Innerwaard is leidend voor onderwijsdoelen, beleidsvoornemens en strategische keuzen en richtinggevend voor het denken en handelen van leerkrachten, ondersteuners, leidinggevenden, bestuurder en toezichthouders. In onze missie vatten we kernachtig samen wat onze ambitie is, wat wij voor kinderen willen betekenen en waar we samen aan werken:

Ontwikkeling van kinderen in de breedste zin stimuleren, zodat ze kunnen omgaan met zichzelf, de ander en de wereld en zo zijn toegerust voor de wereld van nu en morgen.

Om deze missie waar te kunnen maken, hebben wij een gezamenlijk referentiekader dat is gebaseerd op gedeelde waarden. De 4 kernwaarden die we samen uitdragen, noemen we Innerwaarden: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.

Onze missie is voor de huidige beleidsperiode uitgewerkt in Koers 2018-2022 Eigenaarschap in Verbinding en vertaald en uitgewerkt in 7 thema’s: Eigenaarschap, Verbinding, Basiskwaliteit continu verbeteren, Inclusief onderwijs, Integraal werken, Eigentijds onderwijs en Duurzaamheid.

Onderwijs

Wij streven naar het geven van betekenisvol, ontwikkelingsgericht en doelgericht onderwijs in een doorgaande lijn van voorschoolse periode en basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs op de scholen van Innerwaard is op orde. Alle scholen hebben het basisarrangement. De kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur binnen het bestuur zijn door de inspectie op grond van het vierjaarlijks onderzoek in najaar 2019 gewaardeerd met goed.

Ambitie

Wij hebben de ambitie om tot in lengte van jaren kwalitatief hoogstaand onderwijs te verzorgen in ons voedingsgebied door ervoor te zorgen dat ouders iets te kiezen hebben en daardoor een belangrijke bijdrage te leveren aan het onderwijs in de regio. We willen gezond zijn en blijven. Kwaliteit gaat boven groei.

Organisatie

De organisatiestructuur van Innerwaard kent een schoolse en een bovenschoolse laag en wordt gekenmerkt door korte lijnen en wendbaarheid.

De IKC’s en basisschool worden geleid door integraal verantwoordelijke IKC-directeuren.

De bestuurder ontwikkelt in overleg met het directieteam het organisatiebeleid.

De IKC-directeuren hebben een cruciale spilfunctie bij het realiseren van het stichtingsbeleid in de IKC’s/basisschool.

Voor beleidsmatige (financiële, personele, facilitaire en onderwijskundige) ondersteuning beschikt Innerwaard over een bestuurskantoor, dat wordt aangestuurd door de bestuurder. Binnen Innerwaard is de wettelijke scheiding tussen bestuur en toezicht geformaliseerd met een two tier bestuursmodel. Innerwaard heeft een college van bestuur en een raad van toezicht. Het college van bestuur bestaat uit 1 bestuurder en de raad van toezicht telt op dit moment 7 leden.

3 Wat neem je mee?

Verbinder en samenwerker

We zoeken een bestuurder die verbindend is en oprecht geïnteresseerd in kinderen, mensen en hun beweegredenen. Je vindt persoonlijk contact en elkaar ontmoeten belangrijk. Je bent een uitstekende communicator, kunt goed luisteren en geeft anderen de ruimte.

Vanuit vertrouwen geef je binnen ruime kaders vrijheid van handelen aan de IKC’s/basisschool die deel uitmaken van de stichting. Je herkent de talenten en kwaliteiten van medewerkers en schept voorwaarden, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien.

Je voelt je prettig in een open en laagdrempelige werkomgeving. Vanuit die sfeer inspireer je medewerkers tot het versterken van de eigen professie en een professionele cultuur.

Je bent gericht op samenwerking met de omgeving en manoeuvreert vaardig in een (politiek-) bestuurlijke omgeving.

Kennis van en hart voor onderwijs

Als bestuurder van Innerwaard heb je gedegen inhoudelijke kennis van het (primair) onderwijs, onderwijskundig leiderschap en maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot onderwijs en kinderopvang.

Je hebt een visie op integraal en inclusief werken en inzicht in de dynamiek van de kinderopvang. Vanuit je hart voor onderwijs vraag je je bij alles wat je doet af of het ten goede komt aan de kinderen en goed onderwijs.

Ondernemerschap

Je hebt een ondernemende houding en hoge ambities voor de stichting en haar IKC’s/basisschool. Daarin voel je aan wat er voor de organisatie nodig is en weet je waar nodig te versnellen en te temporiseren. Je ziet en realiseert kansen en handelt strategisch. Je durft verantwoorde risico’s te nemen en keuzes te maken met oog voor het behoud van de kwaliteit en eigenheid van de IKC’s/ basisschool.

Het stimuleren van werkplezier, enthousiasme en professionele ontwikkeling van medewerkers vanuit het perspectief van een goede werkgever in het onderwijs heeft je nadrukkelijke aandacht in de gespannen arbeidsmarkt.

4 Welke uitdagingen liggen er op je te wachten?

De stichting is volop in beweging en zoekt voortdurend naar kansen om het onderwijs te verbeteren. De opdrachten voor de bestuurder voor de komende periode zijn:

  • met enthousiasme en in samenspraak met het directieteam invulling geven aan de uitvoering van Koers 2018-2022 Eigenaarschap in Verbinding;
  • de professionele ontwikkeling van onze IKC’s/basisschool en het leren van en met elkaar verder vorm geven;
  • het doorontwikkelen en uitdragen van het gedachtegoed van Innerwaard met betrekking tot leren en eigenaarschap op leerlingniveau;
  • de visie omtrent samenwerking in de regio, met externe partijen en IKC-vorming op bestuurlijk niveau verder gestalte geven.

5 Praktische informatie en procedure

Als deze vacature je aanspreekt en je je in dit profiel herkent, horen wij graag van je.

We gaan ervan uit dat je als kandidaat over de vereiste competenties, ruime leidinggevende ervaring en bestuurlijke kwaliteiten alsmede het academisch werk- en denkniveau beschikt, die voor deze functie passend zijn.

Het betreft een functie voor 0,8 – 1,0 fte en inschaling vindt plaats conform de cao bestuurders po. Het betreft een aanstelling voor vier jaar. Daarna wordt een eventuele vervolgtermijn bezien.

In deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden geworven. Het voornemen is om de bestuurder uiterlijk per 1 september 2020 te laten starten.

De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissies vindt plaats op 4 maart 2020 en de tweede ronde op 11 maart 2020. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Je brief en curriculum vitae kun je richten aan de raad van toezicht van Stichting Innerwaard, ter attentie van mevrouw Miryam Donkervoet (bestuursadviseur): m.donkervoet@innerwaard.nl.

We zien je reactie graag uiterlijk 5 februari 2020 tegemoet.